Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA

         Terapia pedagogiczna jest to system oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych, których celem jest usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych, podnoszenie poziomu jakości techniki czytania i poprawnego pisania, kształtowanie (usprawnianie) umiejętności czytania ze zrozumieniem. W zakres terapii wchodzą także ćwiczenia angażujące myślenie, mowę, uwagę, pamięć oraz wyobraźnię. Jednym z elementów terapii pedagogicznej jest także wprowadzanie uczniów w zagadnienia ortografii poprzez kształtowanie u nich świadomości i wrażliwości ortograficznej. Działania podejmowane na zajęciach terapii pedagogicznej zapewniają aktywizację wszystkich sfer rozwoju dziecka, w tym także sferę emocjonalno – społeczną. Podejmowana jest praca nad rozwijaniem u dzieci poczucia własnej wartości, świadomości posiadania mocnych stron oraz motywacji  do podejmowania wysiłku intelektualnego. Terapia pedagogiczna prowadzona jest w atmosferze spokoju i życzliwości oraz zgodnie z zasadą: indywidualizacji, wzajemnej akceptacji, stopniowania trudności, ciągłości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych, systematyczności, korekcji i kompensacji.

Terapia pedagogiczna winna być poprzedzona diagnozą psychologiczno – pedagogiczną, która poprzez określenie poziomu zdolności intelektualno – poznawczych dziecka oraz jakości jego umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie) pozwala na wybór właściwego etapu  pracy terapeutycznej i co za tym idzie metod terapeutycznych.

Dla kogo:        – uczniowie z I etapu edukacyjnego (kl. I – III szkoła podstawowa)                           z  trudnościami w nauce czytania i pisania (dzieci ryzyka dysleksji),

                         – uczniowie z II etapu edukacyjnego (kl. IV – VI szkoła podstawowa)

                         z trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym uczniowie ze stwierdzoną   

                         dysleksją rozwojową.

Czas trwania:   1 godzina lekcyjna, 1 x w tygodniu.

Forma pracy:    indywidualna, grupowa.

Zasady zgłoszenia:   początek roku szkolnego (wrzesień), osobiście u osoby prowadzącej                                 terapię pedagogiczną, liczba miejsc ograniczona.

Osoba prowadząca terapię pedagogiczną:   pedagog – mgr Urszula Kamoda

                                                           pedagog – mgr Gabriela Stacherek – Malenta