Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to zamierzone oddziaływanie ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.
W naszej poradni terapia logopedyczna przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi zaburzeniami mowy oraz nieprawidłową wymową. Logopedzi prowadzący terapię zajmują się usuwaniem i kompensowaniem zaburzeń i deficytów mowy.
Logopedzi przywracają mowę w przypadku jej utraty, wyrównują opóźnienia rozwoju mowy, wypracowują odpowiedni poziom sprawności językowej i artykulacyjnej.

Terapia to regularne, indywidualne spotkania, które mają stałą częstotliwość (najczęściej raz na tydzień) i prowadzone są przez tego samego logopedę.

Terapia logopedyczna obejmuję ćwiczenia :
? stymulujące rozwój mowy,
? usprawnianie narządów artykulacyjnych w celu przygotowania ich do prawidłowej wymowy głosek,
? słuchowe – odbiór bodźców akustycznych, rozpoznawanie dźwięków, poczucie rytmu,
? wywołania głosek w izolacji, ich utrwalenia w sylabach, słowach, zdaniach,
? automatyzacji prawidłowej wymowy w mowie spontanicznej dziecka,
? słuchu fonematycznego czyli różnicowania poszczególnych elementów wymowy, dokonywania syntezy i analizy głosek, sylab,
? kinestezji artykulacyjnej,
? kompetencji językowych.

Ćwiczenia te zawarte są w indywidualnym programie terapeutycznym tworzonym przez logopedę dla każdego pacjenta. W zależności od problemu jest w nim położony nacisk na taki a nie inny rodzaj ćwiczeń . Jest dostosowany do jego potrzeb i możliwości pacjenta.
W przypadku, gdy dziecko chodzi już do szkoły w programie zawarte są także ćwiczenia oparte na materiale literowym.

Zasady prowadzenia pracy terapeutycznej to :
? zasada wczesnego rozpoczęcia terapii,
? zasada indywidualizacji,
? zasada kompleksowego oddziaływania,
? zasada stopniowania trudności,
? zasada systematyczności,
? zasada wykorzystania wszelkich możliwości dziecka,
? zasada współpracy z najbliższym otoczeniem dziecka.

W zajęciach z dzieckiem najczęściej bierze udział rodzic lub opiekun. Otrzymuje on dokładne wskazówki jak wspierać dziecko i materiały do pracy z dzieckiem w domu. Każdy pacjent prowadzi swój zeszyt ćwiczeń co ułatwia pracę.

Czas trwania terapii zależy od złożoności problemu pacjenta. Niekiedy wynosi on od 2 do 3 lat.