Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Statut

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1.
Nazwa placówki określona zostaje jako „Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pabianicach”, zwana dalej poradnią.

§ 2.
Siedziba poradni znajduje się w Pabianicach przy ul. Brackiej 10/12.

§ 3.
Poradnia jest publiczną placówką oświatową o charakterze diagnostyczno terapeutycznym.

§ 4.
Poradni może zostać nadane imię osób, instytucji lub organizacji. Poradni nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.

§ 5.
Organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pabianicach jest Starosta Powiatu Pabianickiego.

§ 6.
Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

§ 7.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 8.
Przy przyjęciu do poradni nie są wymagane skierowania.

§ 9.
Poradnia udziela pomocy z poszanowaniem godności osobistej klienta oraz zachowaniem tajemnicy służbowej.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA

§ 1.
Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

§ 2.
Do zadań poradni należy w szczególności:

 1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysjunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
  1. predyspozycji i uzdolnień,
  2. przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
  3. specyficznych trudności w uczeniu się.
 2. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
  1. szczególnie uzdolnionych,
  2. niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  3. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  4. z zaburzeniami w komunikacji językowej,
  5. z chorobami przewlekłymi.
 3. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin.
 4. Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspierania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego.
 5. Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.
 7. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.
 8. Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 9. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa z przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 10. Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 11. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
 12. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.
 13. Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 14. Udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczni-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

§ 3.

 1. Poradnia realizuje zadania, współpracując z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
 2. Zakres współdziałania poradni z podmiotami wymienionymi w § 3. pkt. 1.
  1. Współpraca poradnia – przedszkole, szkoła, placówka oświatowa i inne poradnie
   1. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się uczniów, klas I-III szkoły podstawowej,
   2. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających,
   3. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   4. udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
   5. na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletniego ucznia: wymiana informacji, przekazywanie kserokopii opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
   6. współorganizowanie konferencji, warsztatów, debat, paneli,
   7. tworzenie i realizacja programów profilaktycznych.
  2. Współpraca poradnia –organizacje pozarządowe i inne podmioty świadczące poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom
   1. wymiana informacji dotyczących klienta,
   2. tworzenie i realizacja programów profilaktycznych.
   3. współorganizowanie konferencji, warsztatów, debat, paneli.
  3. Współpraca poradnia – rodzice
   1. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, poprzez udzielanie rodzicom porad, organizowanie dla nich szkoleń i warsztatów oraz działalność informacyjną,
   2. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grupy ryzyka oraz ich rodzicom, poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów,
   3. prowadzenie edukacji w zakresie dotyczącym zdrowia, ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci młodzieży, rodziców, w tym udzielanie wsparcia rodzicom uczniów, którzy zgłoszą się do poradni.

§ 4.

 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.
 2. Zasady współpracy z wolontariuszem zostały ustalone w odrębnych przepisach.

§ 5.
Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

 1. diagnozowanie,
 2. opiniowanie,
 3. działalność terapeutyczną,
 4. prowadzenie grup wsparcia,
 5. prowadzenie mediacji,
 6. interwencję kryzysową,
 7. działalność profilaktyczną,
 8. poradnictwo,
 9. konsultacje,
 10. działalność informacyjno-szkoleniową.

§ 6.

 1. Poradnia opiniuje w sprawach określonych w odrębnych w przepisach.
 2. Opinia poradni zawiera:
  1. oznaczenie poradni wydającej opinię,
  2. numer opinii,
  3. datę wydania opinii,
  4. imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza,
  5. diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby,
  6. zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  7. podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,
  8. podpis dyrektora poradni.
 3. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.
 4. W przypadku gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.
 5. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.
 6. Osoba, która składa wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a przypadku ucznia – także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.
 7. Jeśli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna na wniosek poradni przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

§ 7
W poradni działa zespół orzekający, który na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia wydaje następujące orzeczenia:

 1. o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 3. o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
 4. o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 5. oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA PORADNI

§ 1.

 1. Organ prowadzący określa teren działania poradni.
 2. Terenem działania poradni jest:
  • miasto Pabianice,
  • gmina Pabianice,
  • gmina Dłutów,
  • gmina Dobroń,
  • gmina Ksawerów.

§ 2.

 1. Poradnia może posiadać filie.
 2. Filie tworzy i likwiduje oraz określa zakres i teren ich działania organ prowadzący.

§ 3.

 1. Poradnia udziela pomocy, uczniom i ich rodzicom/opiekunom prawnym, nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
 2. Dzieci i młodzież nieobjęte opieką przedszkolną (szkolną) oraz ich rodzice/opiekunowie prawni, zamieszkali na terenie poradni mają prawo do korzystania z usług poradni.
 3. Na podstawie porozumienia zawartego miedzy organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom/opiekunom prawnym i nauczycielom przedszkoli, szkół niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły ich rodzicom/opiekunom prawnym.
 4. Z działań diagnostycznych, orzeczniczych i terapeutycznych mogą być wyłączone dzieci z niepełnosprawnościami sensorycznymi i/lub autyzmem.

§ 4.

 1. Organy poradni i ich kompetencje.
 2. Organami poradni są: dyrektor, Rada Pedagogiczna.
 3. Poradnią kieruje dyrektor.
 4. Do kompetencji dyrektora należy:
  • kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  • sprawowanie opieki nad klientami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  • realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
  • dysponowanie środkami finansowymi poradni i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
  • współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
  • stwarzanie warunków do działania i współdziałania z poradnią: wolontariuszy, stażystów, stowarzyszeń i innych organizacji mających na celu dobro dziecka,
  • decydowanie w sprawach personalnych (zatrudnianie, zwalnianie itp.),
  • przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,
  • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.
 5. Dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz w zależności od potrzeb inne stanowiska kierownicze.
 6. W przypadku nieobecności dyrektora poradni zastępuje go społeczny zastępca dyrektora (o ile nie ma w poradni stanowiska wicedyrektora) powoływany na początku każdego roku szkolnego.
 7. Kolegialnym organem kierowania poradnią w zakresie realizacji jej statutowych zadań jest Rada Pedagogiczna.
 8. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
 9. Radę Pedagogiczną stanowią pracownicy merytoryczni poradni.
 10. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na prośbę rady.
 11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:
  1. zatwierdzanie planów pracy poradni,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  4. przygotowanie projektu statutu poradni lub jego zmian,
  5. możliwość zgłoszenia wniosku o odwołanie dyrektora,
  6. rozpatrywanie sporów na wniosek zainteresowanych stron między pracownikami lub pracownikiem a dyrektorem,
  7. możliwość powołania Zespołu Mediacyjnego, celem którego będzie pomoc w rozwiązywaniu sporów między pracownikami oraz między pracownikami i dyrektorem poradni oraz reprezentowanie Rady Pedagogicznej w rozmowach z dyrektorem lub odpowiednimi organami,
  8. w sprawach spornych, nie znajdujących rozwiązania między organami poradni, możliwość odwołania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego poradnię (wnioski w sprawach spornych składa się w terminie 7 dni od zaistniałego sporu, czy sytuacji konfliktowej).
 12. Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy:
  • opiniowanie w sprawach organizacji pracy placówki,
  • opiniowanie w sprawach projektu planu finansowego,
  • opiniowanie w sprawach wniosków o przyznanie nagród i odznaczeń,
  • opiniowanie w sprawach propozycji dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 5.
Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej członków.

§ 6.
Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się przynajmniej 3 razy do roku.

§ 7.

 1. W poradni działa Zespół Orzekający powoływany przez dyrektora poradni. W skład zespołu wchodzą:
  1. dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,
  2. psycholog – opracowujący diagnozę psychologiczną,
  3. pedagog – opracowujący diagnozę pedagogiczną,
  4. lekarz – opracowujący diagnozę lekarską,
  5. inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny – opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.
 2. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

§ 8.
Poradnia działa przez cały rok kalendarzowy jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

§ 9.
Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§ 10.
Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 25 maja danego roku.

§ 11.
W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 12.
Dokumentację poradni stanowi:

 1. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania,
 2. rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, o którym mowa w pkt. 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia,
 3. dokumentacja badań (indywidualne teczki badań dzieci i młodzieży),
 4. dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni,
 5. dzienniki indywidualnych zajęć specjalistycznych, w których wpisuje się imiona i nazwiska dzieci i młodzieży, objętych zajęciami, indywidualny program pracy, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz odnotowuje się obecność dzieci/młodzieży na zajęciach,
 6. protokoły z posiedzeń Zespołów Orzekających,
 7. protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej,
 8. rejestr usług poradni /udzielanych form pomocy do celów statystycznych,
 9. inna dokumentacja zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 13.

 1. Za zgodą organu prowadzącego poradnię, dokumentacja, o której mowa powyżej może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej; dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej zwana jest dalej ”dokumentacją elektroniczną”.
 2. Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznej są ujęte w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ IV

PRACOWNICY PORADNI I ZAKRESY ICH CZYNNOŚCI

§ 1.

 1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych.
 2. W zależności od potrzeb poradnia może zatrudnić również innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

§ 2.
Osoby, których mowa w § 2 realizują zadania również poza swoją siedzibą, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz w środowisku rodzinnym dzieci.

§ 3.

 1. Zakres czynności pracowników merytorycznych:
  1. Zakres czynności psychologa w poradni obejmuje:
   • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności w sytuacjach, gdy udzielane w przedszkolu, szkole, czy placówce wsparcie okaże się niewystarczające,
   • w uzasadnionych przypadkach wizyty diagnostyczne w środowisku przedszkolnym, szkolnym i domowym dziecka,
   • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w zależności od rozpoznanych potrzeb i możliwości placówki,
   • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń, grup wsparcia,
   • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,
   • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka i ich rodzicom,
   • wspieranie szkół i placówek w podejmowaniu działań interwencyjnych, mediacyjnych, w sytuacjach kryzysowych,
   • prowadzenie edukacji prozdrowotnej, w szczególności edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
   • udział, na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki w posiedzeniach zespołów planujących i koordynujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach,
   • udzielanie wsparcia, na wniosek dyrektora, przedszkolom, szkołom w organizowaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem,
   • udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom, którzy organizują pomoc w przedszkolach, szkołach i placówkach w formie konsultacji i szkoleń,
   • udzielanie pomocy nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,
   • udział w radach pedagogicznych na zaproszenie przedszkoli, szkół i placówek,
   • współpraca z innymi poradniami i podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom,
   • opiniowanie,
   • udział w posiedzeniach Zespołów Orzekających,
   • udział posiedzeniach Rady Pedagogicznej poradni,
   • współpraca z innymi pracownikami poradni w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży i ich rodzin,
   • prowadzenie dokumentacji: teczki klientów poradni, dziennika zajęć, scenariuszy zajęć grupowych, indywidualnych programów terapii, sprawozdania z pracy,
   • kodowanie statystyczne działań.
  2. Zakres czynności pedagoga w poradni obejmuje:
   • diagnozowanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w tym specyficznych trudności w uczeniu się, w szczególności w sytuacjach, gdy udzielone w przedszkolu, szkole, czy placówce wsparcie okaże się niewystarczające,
   • w uzasadnionych przypadkach wizyty diagnostyczne poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce,
   • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w zależności od rozpoznanych potrzeb i możliwości placówki,
   • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
   • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny w formie porad, konsultacji, warsztatów, grup wsparcia,
   • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,
   • podejmowanie działań zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom,
   • udział (na wniosek dyrektora) w pracach zespołu nauczycieli przedszkolach, szkołach i placówkach w organizowaniu, wdrażaniu i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz innych programów wspierających rozwój ucznia ze specjalnymi potrzebami,
   • udzielanie wsparcia metodycznego i merytorycznego nauczycielom organizującym pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom w formie szkoleń i konsultacji, odpowiednio do zgłaszanych potrzeb,
   • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych,
   • udział w radach pedagogicznych, na zaproszenie przedszkoli, szkół i placówek,
   • współpraca z innymi placówkami, w tym poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w ramach organizowania pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom,
   • współpraca z innymi pracownikami pedagogicznymi poradni w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży,
   • udział w posiedzeniach Zespołów Orzekających,
   • udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej poradni,
   • opiniowanie,
   • prowadzenie wymaganej dokumentacji, określonej w odrębnych przepisach.
  3. Zakres czynności logopedy w poradni obejmuje:
   • diagnozę logopedyczną klienta,
   • prowadzenie terapii zaburzeń mowy,
   • udzielanie porad rodzicom i nauczycielom, profilaktyka logopedyczna,
   • szerzenie wiedzy logopedycznej,
   • współpraca z innymi specjalistami: laryngologiem, foniatrą, ortodontą, neurologiem,
   • śledzenie rynku pomocy logopedycznych i w miarę posiadanych przez placówkę
    środków dokonywanie zakupów,
   • adaptowanie oraz weryfikowanie narzędzi badawczych do diagnozy terapii mowy;
   • udział w zespołach orzekających,
   • prowadzenie dokumentacji: karty badania i karty czynności klienta, dziennika zajęć.
  4. Zakres czynności doradcy zawodowego w poradni obejmuje:
   • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, w tym predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań,
   • pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej dzieci i młodzieży,
   • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
   • wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji,
   • udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
   • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
   • wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli,
   • współpraca z instytucjami wspierającymi działania doradcze poradni, w szczególności z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
 2. Szczegółowe obowiązki pracowników pedagogicznych poradni, opracowane przez dyrektora poradni, zawarte są w indywidualnych zakresach czynności (przydział placówek i/lub zadań do realizacji na kolejne lata).

§ 4.
W placówce zatrudnia się pracowników administracyjnych: księgowego, referenta.

§ 5.
Zakres czynności każdego pracownika administracyjnego określany jest odrębnym pismem ze względu na różnorodność zadań.

§ 6.
W poradni zatrudnia się pracowników obsługi.

§ 7.
Zakres czynności pracowników obsługi określa się odrębnym pismem.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1.
Poradnia jest jednostka budżetową.

§ 2.
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.

§ 3.
Poradnia używa pieczęci podłużnej w kolorze czerwonym:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pabianicach

95-200 Pabianice,ul. Bracka 10/12

tel./fax 239 – 77 – 88,

NIP 731 – 10 – 15-243; Regon 000733145

§ 4.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują postanowienia przepisów zawartych w nadrzędnych aktach prawnych.

§ 5.
Statut wchodzi w życie z dniem 07 lutego 2014 roku.

§ 6.
Statut uchwaliła Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach w dniu 07 lutego 2014 roku.

Pabianice, dn. 07 lutego 2014 roku