Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Orzecznictwo

W Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pabianicach działają zespoły orzekające.

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz. U. 2008, Nr 173, poz. 1072 )

  RODZAJE ORZECZEŃ I OPINII WYDAWANYCH PRZEZ ZESPOŁY ORZEKAJĄCE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PABIANICACH

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim;
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;

REJONIZACJA

  Zespoły orzekające działające w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pabianicach wydają orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania poradni, z wyjątkiem:

 • w przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz MOS orzeczenia mogą wydawać również zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa, lub miejsce zamieszkania ucznia;
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka;
 • orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem wydają zespoły działające w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi – Łódź ul. Wyszyńskiego 86
  TRYB POSTĘPOWANIA ORZECZNICZEGO

 1. Zespoły wydają orzeczenia lub opinie na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, bądź pełnoletniego ucznia.
 2. We wniosku wnioskodawca oprócz danych osobowych podaje cel i przyczynę potrzeby wydania danego orzeczenia/opinii.
 3. DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA W SEKRETARIACIE PORADNI LUB ZAKŁADCE DRUKI DO POBRANIA.
 4. W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania czy przygotowania przedszkolnego wnioskodawca składa odrębne wnioski.
 5. Do wniosku wnioskodawca dołącza dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.
 6. Jeśli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania , wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
 7. DRUK ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DO POBRANIA W SEKRETARIACIE PORADNI LUB ZAKŁADCE DRUKI DO POBRANIA.
 8. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie , wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwości dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 9. Wnioskodawca składa wniosek wraz z dokumentacją u dyżurującego pracownika poradni, który w razie konieczności uzupełni jeszcze wywiad z wnioskodawcą.
 10. Jeśli wnioskodawca nie przedstawi wystarczającej dokumentacji do wydania orzeczenia czy opinii zostaje on wezwany do jej uzupełnienia i przedstawienia w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.
 11. Zespół orzekający może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczęszcza dziecko wnioskodawcy lub wychowawców placówki , w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę. Dotyczy to rozpoznania problemów dydaktycznych i wychowawczych ucznia.
 12. Jeśli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 13. Jeśli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii, dyrektor zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem zwrotu oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy. Wniosek o wydanie orzeczenia wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia zespołu orzekającego.
 14. Przewodniczący zespołu orzekającego zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu, w którym może wziąć udział wnioskodawca i przedstawić swoje stanowisko.
 15. W Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pabianicach posiedzenia zespołów orzekających odbywają się w środy.
 16. Orzeczenie doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.
 17. W przypadku nie uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby wydania takiego orzeczenia wraz z uzasadnieniem, również w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.
 18. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie (w ciągu 14 dni).
 19. Zespół może wydać nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w razie:
  • zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia,
  • potrzeby zmiany w poprzednim orzeczeniu zaleceń,
  • potrzeby zmiany okresu, na jakie zostało wydane orzeczenie.
  Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży:

 • niepełnosprawnej
 • niewidzących i słabowidzących;
 • niesłyszących i słabosłyszących;
 • z autyzmem, w tym zespołem Aspergera;
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją;
 • z upośledzeniem umysłowym;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną
 • niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W myśl obecnie obowiązujących rozporządzeń przez określenie uczniowie
niepełnosprawni” należy rozumieć uczniów, dla których poradnia wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Orzeczenie o niepełnosprawności ? orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pracownicy merytoryczni naszej poradni codziennie, w godzinach swoich konsultacji, udzielają rodzicom oraz prawnym opiekunom wszelkich informacji dotyczących zasad przyznawania orzeczeń oraz opinii przez zespoły orzekające.

Zasady działania zespołów orzekających