Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Opinie

Poradnia opiniuje w sprawie:

 • Wczesnego wspomagania rozwoju
 • Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • Odroczenia obowiązku szkolnego
 • Dojrzałości szkolnej
 • Zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 • Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
 • Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 • Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 • Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego
 • Braku przeciwwskazań do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu
 • Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej
 • Inne opinie o przebadanych
 • Informacja o wynikach diagnozy
 • Specyficznych trudności w uczeniu się