ORGANIZACJA PRACY PORADNI
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W PABIANICACH
W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach wznawia swoją działalność w obszarze diagnoz i terapii. Głównym celem jest diagnozowanie dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.

ZGŁASZANIE DO PORADNI:

  • Informujemy, że budynek, w którym mieści się nasza placówka, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz.

  • Druki dokumentów znajdują się na stronie www Poradni w zakładce DRUKI DO POBRANIA

ZGŁOSZENIA DO PORADNI PRZYJMUJEMY TELEFONICZNIE  CODZIENNIE
W GODZINACH DYŻURÓW MERYTORYCZNYCH POD NUMEREM TELEFONU: 42 239 77 88

Rodziców prosimy o podawanie nazwy placówki, do której uczęszcza dziecko i nazwisko specjalisty, do którego kierują wiadomość.

LUB E-MAIL:

PSYCHOLOG: psycholog.pppabianice@op.pl

PEDAGOG: pedagog.pppabianice@op.pl

LOGOPEDA: logopeda.pppabianice@op.pl

Jeżeli nie wiecie Państwo do jakiego specjalisty wysłać wiadomość, prosimy ją wysłać na adres: poradniapp@o2.pl

DZIAŁANIA POMOCOWE:

W związku ze stanem epidemii  udzielamy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wykonujemy inne zadania statutowe zgodnie z zasadami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa związanymi z epidemią COVID- 19.

W celu zgłoszenia problemu lub uzyskania porady/konsultacji należy dzwonić pod stały numer telefonu Poradni 42 239 77 88 lub kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej ADRESY PODANE WYŻEJ

DZIAŁALNOŚĆ ORZEKAJĄCA, OPINIUJĄCA, DIAGNOSTYCZNA I TERAPEUTYCZNA:

Pracownicy Poradni będą kontaktować się z Państwem telefonicznie (lub w innej formie) w celu dokonania wywiadu diagnostycznego, uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do wydania opinii lub orzeczenia, pozyskania dodatkowych, istotnych informacji o dziecku koniecznych do ustalenia właściwych zaleceń do dalszej pracy, czy omówienia form pomocy dziecku.

 W sprawach dotyczących organizacji prac Zespołu Orzekającego informacje udzielane są przez Specjalistów w godzinach codziennych dyżurów.

Uprzejmie informujemy, że w trosce o dalsze losy edukacyjne Państwa dzieci/uczniów i związaną z tym potrzebą wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej i dalszych losów, Zespoły Orzekające w Poradni będą odbywać się w miarę możliwości raz w tygodniu.

DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA

Dzieci i młodzież będące w Poradni w terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, grupowej mają możliwość jej kontynuowania, w wybranej i uzgodnionej z prowadzącym terapeutą FORMIE STACJONARNEJ W PORADNI – Z ZACHOWANIEM PROCEDUR COVID – 19. W nadzwyczajnych przypadkach poprzez: e-mail, telefonicznie, komunikatory społecznościowe)

Mariusz Wielebski – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach