Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna jest jednym z elementów procesu diagnostycznego. Jej celem jest określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez dziecko. Badanie pedagogiczne obejmuje ocenę umiejętności czytania (tempo, technika, poprawność i rozumienie) oraz pisania (rodzaj błędów, tempo, technika, grafia), a także znajomość zasad ortografii i poziom podstawowych wiadomości z j. polskiego i matematyki w oparciu o przeprowadzone testy specjalistyczne oraz analizę dostarczonych wytworów szkolnych. Ponadto na proces diagnozy składa się rozmowa z rodzicem (opiekunem prawnym) i dzieckiem oraz obserwacja dziecka w trakcie badania.
Diagnoza ta ukazuje stan wiedzy i praktycznych umiejętności szkolnych ucznia, a także przedstawia faktyczny poziom nabytych sprawności w odniesieniu do wymagań programowych klasy, do której dziecko uczęszcza.
Opinia wydawana po badaniu jest adekwatnym opisem badanego, podaje istotne cechy jego funkcjonowania oraz zawiera zalecenia, czyli realny plan pomocy.
Uzyskane w procesie diagnozy informacje stanowią podstawę do udzielania porad dla rodziców na użytek wspierania indywidualnego rozwoju dziecka w jego środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Działania te mają charakter: profilaktyczny, korekcyjny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy.
Badanie pedagogiczne przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym.
Termin badania ustalany jest telefonicznie lub osobiście, natomiast opinia po badaniu wydawana jest na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia.
Przewidywany czas trwania badania: 2-3 godziny.