Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Deklaracja zgodności strony internetowej

<h1
id=”a11y-deklaracja”>Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji
Publicznej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w
Pabianicach</h1>
<p id=”a11y-wstep”><span id=”a11y-podmiot”>Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna w Pabianicach</span> zobowiązuje się
zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4&nbsp;kwietnia 2019&nbsp;r.
o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do strony internetowej <a id=”a11y-url”
href=”http://www.powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=1038&amp;idmp=221&amp;r=o”>Biuletyn
Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w
Pabianicach</a>.</p>
<ul>
<li>Data publikacji strony internetowej: <time
id=”a11y-data-publikacja”
datetime=”2012-11-19″>2012-11-19</time></li>
<li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <time
id=”a11y-data-aktualizacja”
datetime=”2020-09-21″>2020-09-21</time></li>
</ul>
<h2>Status pod względem zgodności z ustawą</h2>
<p>Strona internetowa jest <strong
id=”a11y-status”>zgodna</strong> z&nbsp;ustawą
o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. </p>

<h3> Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności</h3>
<ul>
<li>Deklarację sporządzono dnia:  <time
id=”a11y-data-sporzadzenie”
datetime=”2020-09-21″>2020-09-21</time></li>
<li>Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji
dnia:  <time id=”a11y-data-deklaracja-przeglad”
datetime=”2020-09-21″>2020-09-21</time></li>
</ul>

<p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. </p>

<h2 id=”a11y-kontakt”>Informacje zwrotne i dane
kontaktowe</h2>
<ul>
<li>Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  <span
id=”a11y-osoba”>Mariusz Wielebski</span>.</li>
<li>E-mail: <span
id=”a11y-email”>poradniapp@o2.pl</span></li>
<li>Telefon: <span
id=”a11y-telefon”>422397788</span></li>
</ul>

<p id=”a11y-procedura”>Każdy ma prawo:</p>
<ul>
<li>zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub
jej elementu,</li>
<li>zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony
lub jej elementu,</li>
<li>wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej
alternatywnej formie.</li>
</ul>
<p>Żądanie musi zawierać:</p>
<ul>
<li>dane kontaktowe osoby zgłaszającej,</li>
<li>wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy
żądanie,</li>
<li>wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli
żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji
niedostępnej.</li>
</ul>
<p>Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie,
najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności
albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe,
powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty
zgłoszenia.</p>

<h3>Skargi i odwołania</h3>
<p>Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji
żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą
elektroniczną na adres:</p>
<ul>
<li>Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Pabianicach</li>
<li>Adres: 95-200 Pabianice, ul. Bracka 10/12</li>
<li>E-mail: poradniapp@o2.pl</li>
<li>Telefon: 422397788</li>
</ul>
<p>Skargę można złożyć również do  <a
href=”https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich”>Rzecznika
Praw Obywatelskich</a>.</p>