Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Koncepcja działania Poradni

Posted by Mariusz Wielebski on 10 kwietnia 2018
Posted in Misja 

Koncepcja pracy Poradni Pscyhologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach

Pełny tekst do pobrania

Untitled Post

Posted by Izabela Stępień on 31 maja 2013
Posted in Misja 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PABIANICACH


 

 

 

Wizja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach

Nasza Poradnia jest placówką ogólnodostępną. Oferujemy naszym pacjentom wszechstronną pomoc w rozwiązywaniu problemów, ułatwiamy samopoznanie, wspieramy ich rozwój w dążeniu do samorealizacji. Pomagamy sprostać wymaganiom współczesnej rzeczywistości.

Misja Naszej Poradni

Misją pracowników placówki jest dążenie do profesjonalnego realizowania działań poradni, działań zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, oraz dążenie do głębszego rozpoznawania zmieniających się potrzeb środowiska i udzielania pomocy adekwatnej do tych potrzeb oraz do oczekiwań naszych pacjentów.

Dążymy do realizacji wysokich standardów w zakresie orzekania, opiniowania i pozostałych działań związanych z pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Dążymy do objęcia pomocą jak największej grupy osób potrzebujących naszej pomocy, obejmując pomocą dzieci od najmłodszych lat życia.

Zwiększamy efektywność podejmowanych działań poprzez nieustanne doskonalenie własnych umiejętności. Zwiększamy zakres oddziaływań w odpowiedzi na coraz to nowe wyzwania związane ze zmianami społecznymi współczesnej cywilizacji.  

 

Lp.

OBSZAR DZIAŁANIA

ZADANIA

PRZEWIDYWANIE KORZYŚCI/UWAGI

1

DIAGNOZA

OPINIOWANIE

 

1.Diagnozowanie poziomu rozwoju,    potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży poprzez:

– diagnozę psychologiczną

– diagnozę pedagoiczną

– diagnozę logopedyczną

– diagnozę wielospecjalistyczną

 

2. Opiniowanie w sprawach regulowanych przez aktualnie obowiązujące prawo oświatowe dotyczące funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Zebranie wszechstronnych informacji dotyczących funkcjonowania dziecka i przyczyn występujących problemów.

Możliwość skonstruowania szerszego spektrum postdiagnostycznych wskazówek do pracy.

 

Kompleksowe podejście do problemów dziecka.

Współtworzenie planów działań wspierającyh oraz IPETów w zespołach tworzonych przez placówki oświatowe.

2.

ORZECZNICTWO

1. Powoływanie i funkcjonowanie zespołów orzekających na terenie Poradni (w zależności od potrzeb).

2.  Wydawanie orzeczeń w                                                    sprawach:

– kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

– o potrzebie indywidualnego   obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

– o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

– orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu znacznym i głębokim

– opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełno-sprawności do podjęcia nauki w szkole

Tworzenie i wdrażanie standardów związanych z procedurą prawno-administracyjną wydawania orzeczeń.

Stałe aktualizowanie wiedzy na temat procedury orzeczniczej.

Poszerzanie wiedzy na temat różnych problemów zdrowotnych i związanych z nimi ograniczeń.

Formułowanie precyzyjnych zaleceń adekwatnych do stanu zdrowia dziecka.

Podnoszenie jakości wydawanych orzeczeń poprzez konsultacje między specjalistami wewnątrz i spoza placówki.

3.

TERAPIA INDYWIDUALNA

1. Terapia psychologiczna

trudności w relacjach rówieśniczych, zaburzeniach lękowych, depresji, PTSD, nadpobudliwości psychoruchowej, problemów okresu adolescencji, zaburzeń rozwojowych (w tym całościowych zaburzeń rozwoju), problemy w relacjach rodzinnych, terapia psychologiczna małych dzieci.

 

 

 

2. Terapia pedagogiczna

dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (ogólnorozwijająca), dzieci z grupy ryzyka dysleksji i z dysleksją.

 

 

 

 

3. Terapia logopedyczna –

zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień rozwojowych, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, wspomaganie kanału komunikacji werbalnej.

Rozszerzanie kompetencji rodzica (w tym kompetencji wychowawczych) w relacji z dzieckiem.

Wczesna interwencja/pomoc w problemach psychologicznych (rozpoznawanie zaburzeń i możliwość objęcia terapią).

Obserwuje się wzrost zapotrzebowania na usługi terapeutyczne w zakresie terapii psychologicznej.  

 

Wyposażenie rodziców w kompetencje i materiały dydaktyczne ukierunkowane na wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem.

Obserwuje się wzrost zapotrzebowania na usługi terapeutyczne w zakresie terapii pedagogicznej.

 

Usprawnienie kompetencji językowych podnosi funkcjonowanie w zakresie sfery poznawczej, społecznej i emocjonalnej.

4.

TERAPIA GRUPOWA

1. Grupowa terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z diagnozą specyficznych trudności

w uczeniu się.

Wyposażenie dzieci i młodzieży oraz rodziców w kompetencje i materiały dydaktyczne ukierunkowane na wzbogacenie warsztatu pracy, w tym warsztatu pracy z dzieckiem.

Możliwe jest objęcie terapią pedagogiczną większej liczby dzieci.

5.

GRUPY WSPARCIA

1. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz sprawiających trudności wychowawcze.

Dostęp do pomocy psychologicznej w zależności od indwidualnych potrzeb rodzica.

6.

INTERWENCJE KRYZYSOWE

1. Inerwencja kryzysowa

Uaktywnianie procesów pomocowych w wielu obszarach.

Natychmiastowa pomoc w obliczu potrzeb klienta Poradni.

7.

ORIENTACJA I DORADZTWO ZAWODOWE

1.Doradztwo edukacycjno-zawodowe uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2 . Doradztwo w zakresie wyboru szkół dla osób z niepełnospraw- nością oraz osób z problemami zdrowotnymi.

3. Porady iundywidualne dotyczące określenia preferencji zawodowych, wyboru dalszej drogi kształcenia poprzez pozyskanie informacji o szkołach, sposobach kształcenia i rynku pracy.

4. Zajęcia warsztatowe w zakresie określania preferencji zawodowych dla uczniów gimnzjum.

Przy dynamicznie zmieniającym się rynku pracy udzielanie młodzieży wsparcia w dokonywaniu optymalnych wyborów w zakresie ścieżki zawodowej.

8.

PROFILAKTYKA

1. Przesiewowe badania mowy.

2. Przesiewowe badania wzroku.

3. Przesiewowe badania słuchu.

4. Zajęcia profilaktyczne w zakresie  edukacji seksualnej, zaburzeń odżywiania  i uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze, komputer, tv).

5. Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży usprawniające proces uczenia się.

6. Spotkania psychoedukacyjne dla  rodziców, wychowawców i nauczycieli, pedagogów szkolnych , dyrektorów szkół.

Umożliwienie wczesnej diagnozy w zakresie zaburzeń narządów zmysłu.

 

Szerzenie zdrowego trybu życia poprzez uświadomienie zagrożeń i konsekwencji uzależnień.

 

 

Poszerzanie wiedzy szerokiej grupy odbiorców i angażowanie placówek do współpracy w tym zakresie.

 

9.

PORADNICTWO

1. Porady bez badań – porady logopedyczne, psychologiczne i inne.

Szybki dostęp do poradnictwa, możliwość zareagowania adekwatnego do zgłaszanej sytuacji.

10

KONSULTACJE

1. Działania interdyscyplinarne w obrębie placówki i poza placówką.

Ujednolicenie oddziaływań diagnostyczno –terapeutycznych.

Wieloaspektowość diagnozy służy  tworzeniu optymalnych planów pomocowych.

11.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI

1.Współpraca z insytucjami oświatowymi

2. Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki i Integracji Społecznej.

3. Współpraca z sądami i prokuraturą.

12.

DZIAŁANOŚĆ INFORMACYJNA

1. Organizacja Dnia Dysleksji w Poradni.

2. Prowadzenie strony internetowej Poradni.

3. Współpraca z mediami

(TV, prasa)

Szerzenie wiedzy.

Wyposażanie rodziców w informacje gdzie i w jaki sposób mogą szukać pomocy.

Udostępnianie druków wniosków.

Umożliwianie uzyskania wstępnych informacji i odpowiedzi na pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Pabianice, dn. 29.06.2011 roku