Doradztwo zawodowe

Cel: pomoc uczniom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w planowaniu ścieżki edukacyjnej, kariery zawodowej.

Forma realizacji:spotkania indywidualne z uczniem lub z udziałem rodzica (opiekuna prawnego)

Metody:

 – diagnoza predyspozycji, preferencji, zainteresowań przy pomocy testów standaryzowanych i innych narzędzi, w tym programów multimedialnych

 – rozmowa doradcza

 – udostępnienie informacji (informatory, przewodniki po zawodach, informacje o rynku pracy, broszury, ulotki)

Czas trwania spotkania: około 3 godzin. W indywidualnych przypadkach mogą to być dwie, trzy wizyty.

Zasady zgłoszenia:

Zgłoszenia telefoniczne bądź osobiste:

poniedziałek godz. 13.00 – 17.00

czwartek godz. 12.00 – 16.00

Czas oczekiwania na wizytę doradczą: około jednego miesiąca.

Osoby prowadzące porady zawodowe:

doradca zawodowy – psycholog – Grażyna Pryca

doradca zawodowy – pedagog – Agata Klimowska-Sobolewska

Korzyści z porady zawodowej:

Dzięki indywidualnej poradzie zawodowej uczeń otrzymuje dużo informacji zwrotnych o sobie, dotyczących swoich mocnych i słabych stron, cech charakteru, swoich predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień, wartości. Dostaje szeroki dostęp do informacji dotyczących dalszej drogi kształcenia. Dzięki zgromadzonym materiałom (programy doradcze, informatory, broszury, ulotki, Internet) i przy pomocy doradcy zawodowego zostaje zapoznany z szeroką ofertą szkół oraz zawodów, co ułatwia mu podjecie decyzji zawodowej.