Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Untitled Post

Posted by Izabela Stępień on 6 czerwca 2013
Posted in Porady zawodowe 

Doradztwo zawodowe

Cel: pomoc uczniom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w planowaniu ścieżki edukacyjnej, kariery zawodowej.

Forma realizacji:spotkania indywidualne z uczniem lub z udziałem rodzica (opiekuna prawnego)

Metody:

 – diagnoza predyspozycji, preferencji, zainteresowań przy pomocy testów standaryzowanych i innych narzędzi, w tym programów multimedialnych

 – rozmowa doradcza

 – udostępnienie informacji (informatory, przewodniki po zawodach, informacje o rynku pracy, broszury, ulotki)

Czas trwania spotkania: około 3 godzin. W indywidualnych przypadkach mogą to być dwie, trzy wizyty.

Zasady zgłoszenia:

Zgłoszenia telefoniczne bądź osobiste:

poniedziałek godz. 13.00 – 17.00

czwartek godz. 12.00 – 16.00

Czas oczekiwania na wizytę doradczą: około jednego miesiąca.

Osoby prowadzące porady zawodowe:

doradca zawodowy – psycholog – Grażyna Pryca

doradca zawodowy – pedagog – Agata Klimowska-Sobolewska

Korzyści z porady zawodowej:

Dzięki indywidualnej poradzie zawodowej uczeń otrzymuje dużo informacji zwrotnych o sobie, dotyczących swoich mocnych i słabych stron, cech charakteru, swoich predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień, wartości. Dostaje szeroki dostęp do informacji dotyczących dalszej drogi kształcenia. Dzięki zgromadzonym materiałom (programy doradcze, informatory, broszury, ulotki, Internet) i przy pomocy doradcy zawodowego zostaje zapoznany z szeroką ofertą szkół oraz zawodów, co ułatwia mu podjecie decyzji zawodowej.

Untitled Post

Posted by Izabela Stępień on 6 czerwca 2013
Posted in Dyżury merytoryczne 

Dyżury merytoryczne

         Dyżury merytoryczne są formą bezpośredniej pracy z klientem (rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, dyrektorzy placówek oświatowych, inne osoby). Polegają one na rozwiązywaniu problemów z jakimi zgłaszają się osoby zainteresowane przez merytorycznych pracowników poradni. Każdy z psychologów i pedagogów zatrudnionych w poradni, w określonym dniu w tygodniu, ma czas przeznaczony na –w miarę możliwości natychmiastowe – załatwianie spraw z jakimi zgłaszają się klienci. Do najczęstszych zadań realizowanych podczas dyżurów należą: przyjmowanie wniosków do rozpatrzenia na posiedzeniach Zespołu Orzekającego, udzielanie porad wychowawczych, edukacyjnych czy zawodowych, wsparcie w zakresie interwencji kryzysowej, umówienie badań diagnostycznych, dalsze pokierowanie działań klienta (w tym pokierowanie do innej instytucji czy osoby).

Dyżury merytoryczne są realizowane od poniedziałku do piątku.

Kontakt z osobą dyżurującą jest również możliwy telefonicznie.

Untitled Post

Posted by Izabela Stępień on 6 czerwca 2013
Posted in Dyżury pracowników merytorycznych 

Dyżury pracowników merytorycznych w roku szkolnym 2012/2013

(dostępność pod telefonem; konsultacje;

 przyjmowanie wniosków w sprawach nauczania indywidualnego lub specjalnego;

wyznaczanie terminów badań)

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

Madej Agnieszka

psycholog

 

 

8.30 – 12.30

 

 

 

Stępień Małgorzata

psycholog

 

 

8.00 – 12.00

 

 

 

Kamoda Urszula

pedagog

 

 

8.00 – 12.00

 

 

Stacherek-Malenta Gabriela

pedagog

 

8.00 – 12.00

 

 

Morawska Agnieszka

psycholog

 

 

8.00 – 12.00

 

 

 

Klimowska-Sobolewska Agata

pedagog

 

13.00 – 17.00

 

 

 

Ewa Kudanowska

psycholog

 

 

12.00 – 16.00

 

 

Jankowska Urszula

psycholog

 

 

12.00 – 16.00

 

 

Pryca Grażyna

psycholog

 

 

12.00 – 16.00

 

x

 

Untitled Post

Posted by Izabela Stępień on 6 czerwca 2013
Posted in Dyżury pracowników merytorycznychDyżury pracowników merytorycznych 

Dyżury merytoryczne

         Dyżury merytoryczne są formą bezpośredniej pracy z klientem (rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, dyrektorzy placówek oświatowych, inne osoby). Polegają one na rozwiązywaniu problemów z jakimi zgłaszają się osoby zainteresowane przez merytorycznych pracowników poradni. Każdy z psychologów i pedagogów zatrudnionych w poradni, w określonym dniu w tygodniu, ma czas przeznaczony na –w miarę możliwości natychmiastowe – załatwianie spraw z jakimi zgłaszają się klienci. Do najczęstszych zadań realizowanych podczas dyżurów należą: przyjmowanie wniosków do rozpatrzenia na posiedzeniach Zespołu Orzekającego, udzielanie porad wychowawczych, edukacyjnych czy zawodowych, wsparcie w zakresie interwencji kryzysowej, umówienie badań diagnostycznych, dalsze pokierowanie działań klienta (w tym pokierowanie do innej instytucji czy osoby).

Dyżury merytoryczne są realizowane od poniedziałku do piątku.

Kontakt z osobą dyżurującą jest również możliwy telefonicznie.

Dyżury pracowników merytorycznych w roku szkolnym 2015/2016

(dostępność pod telefonem; konsultacje;

 przyjmowanie wniosków w sprawach nauczania indywidualnego lub specjalnego;

wyznaczanie terminów badań)

 Godziny pracy w II półroczu 2015-2016

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Madej Agnieszkapsycholog 

8.30 – 12.30

 

 Stacherek-Malenta Gabrielapedagog9.00 – 13.00

 

Kamoda Urszulapedagog 8.00 – 12.00  Kudanowska Ewapsycholog

 10.00 – 14.00

 

Morawska Agnieszkapsycholog8.00 – 12.00

 

 Grażyna Prycapsycholog 

12.00 – 16.00

 

Małgorzata Stępieńpsycholog 

14.00 – 17.00

 

Jankowska Urszulapsycholog 

12.00 – 16.00

 

  Stępień Izabelapsycholog 

11.00 – 15.00

 

 

 

 

Untitled Post

Posted by Izabela Stępień on 6 czerwca 2013
Posted in Porady 

PORADY PSYCHOLOGICZNE

Rodzice towarzyszą dziecku w rozwoju, starając się maksymalnie ten rozwój wspomagać. Pilnie obserwują swoje dzieci, porównując je z innymi. Miłość do dziecka i silna więź emocjonalna powodują, że często niepokoją się.

Te obawy związane są z potrzebą większej  samodzielności dziecka, jego kontaktami  z rówieśnikami, coraz silniejszym oddziaływaniem wpływów pozarodzinnych.

Największym „polem” do rozmaitych niepokojów jest szkoła: czy „mój” sześciolatek jest gotów do rozpoczęcia nauki, czemu dziecko nie radzi sobie z nauką, czy pomagać dziecku przy odrabianiu lekcji, dlaczego nie lubi ono szkoły, dlaczego nie ma przyjaciół, co robić gdy kłamie, gdy jest agresywne – albo przeciwnie, nieśmiałe i bojaźliwe…?

Czasem niepokój jest tak silny, że rodzic szuka odpowiedzi na nurtujące go pytania u specjalisty. Zatrudnieni w naszej poradni specjaliści udzielają zdezorientowanym rodzicom porad przez co ułatwiają im poznanie i zrozumienie własnego dziecka, a także skłaniają do refleksji nad rozwojem dziecka i własnym postępowaniem, które powinno temu rozwojowi maksymalnie sprzyjać.

Uzyskanie porady najczęściej nie wymaga długiego oczekiwania na termin wizyty. Umówić się na spotkanie z psychologiem można telefonicznie.

DIAGNOZA I PORADA PSYCHOLOGICZNA

Posted by Izabela Stępień on 6 czerwca 2013
Posted in Diagnoza psychologiczna 

Diagnoza i porada psychologiczna dziecka w wieku 0-3 lata.

Rodzice od momentu narodzin dziecka bacznie obserwują jego rozwój. Co dzień odkrywają nowe umiejętności. Wychowanie dziecka to odkrywanie z nim świata i czuwanie nad jego rozwojem. Bywa, że coś rodziców niepokoi w rozwoju czy zachowaniu dziecka. Warto wówczas skorzystać z porady psychologa lub przeprowadzić diagnozę psychologiczną.

Porada psychologa dotyczy omówienia prawidłowości rozwojowych dziecka.

Rodzic uzyska informację, czego może oczekiwać na danym etapie rozwojowym. Psycholog wytłumaczy mechanizmy zachowań dziecka, które niepokoją rodzica. Doradzi jak wspierać rozwój dziecka oraz jak postępować w sytuacjach trudnych wychowawczo. Jakie zachowania mogą budzić niepokój, kiedy i gdzie szukać pomocy.

Diagnoza psychologiczna polega na ocenie  rozwoju dziecka. Diagnozę poprzedza wnikliwy wywiad z rodzicami. Na podstawie odpowiednio dobranych testów i prób diagnostycznych oraz obserwacji dziecka psycholog określa jego funkcjonowanie  w obszarze lokomocji, spostrzegania, sprawności manualnej, mowy i komunikacji, rozwoju społecznego i emocjonalnego. Często diagnoza ma miejsce w środowisku domowym dziecka, gdzie czuje się ono bezpiecznie. Badanie psychologiczne małych dzieci odbywa się w obecności rodzica.

Korzyści dla rodzica z diagnozy to poznanie dziecka, jego możliwości i potrzeb rozwojowych. Rodzice mogą dostosować swoje oddziaływania w relacji z dzieckiem. Uzyskają wyjaśnienie swoich niepokojów.

Bywa, że przeprowadzona diagnoza psychologiczna jest punktem wyjścia do pogłębionej diagnostyki  w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości lub opóźnień rozwojowych. Daje to wówczas możliwość szybkiego podjęcia interwencji terapeutycznej.

Oferta diagnozy rozwoju i umiejętności dziecka skierowana jest do wszystkich rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat.

GOTOWOŚĆ SZKOLNA

Gotowość szkolna jest rozumiana jako moment równowagi pomiędzy możliwościami rozwojowymi dziecka (rozwój poznawczy, społeczno-emocjonalny oraz fizyczny), a wymaganiami stawianymi ze strony szkoły.

W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 badanie diagnostyczne pod katem oceny gotowości szkolnej kierowane jest do dzieci pięcio i sześcioletnich. (Według nowelizacji ustawy, obowiązek szkolny został odłożony o  wobec  dzieci sześcioletnich i w  roku szkolnym 2013/2014 to rodzic podejmuje decyzję czy jego sześcioletnie dziecko pozostanie w przedszkolu czy rozpocznie naukę w klasie I. Jednak  1 września 2014 r., tj. w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły będą musiały pójść wszystkie dzieci urodzone w 2008 r. )

 „Zerówkowicze” badani są w poradni na wniosek rodzica, zazwyczaj na skierowanie przedszkola, w wyniku podejmowania przez placówki edukacyjne  procedur wyłaniających przedszkolaki, których ogólny rozwój psychofizyczny lub niektóre z jego aspektów są istotnie obniżone, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na naukę szkolną. W wyniku przeprowadzonych szczegółowych badań, wydana zostaje opinia, w której zawarte są wnioski wskazujące rodzicom poziom gotowości szkolnej dziecka w sytuacji podjęcia przez nie nauki w nadchodzącym roku szkolnym. W tym miejscu, w sytuacji, gdy u dziecka stwierdzono większe dysfunkcje i opóźnienia, zaleca się odroczenie obowiązku szkolnego o rok i powtórzenie przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Dodatkowo do opinii załącza się szczegółowe zalecenia do pracy nad obniżonymi obszarami w domu oraz w przedszkolu (pomoc psychologiczno-pedagogiczna) w celu eliminowania dysfunkcji i zoptymalizowania dziecku startu w nauce szkolnej.

Badanie gotowości szkolnej wraz z przeprowadzeniem wywiadu z rodzicem, omówieniem wyników badań oraz przekazaniem wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem w domu, zajmuje od 2 do 3 godzin zegarowych. Badanie gotowości szkolnej najlepiej zaplanować na marzec lub kwiecień. Czas oczekiwania na badanie wynosi od 1 do 2 miesięcy. Opinia po dokonanej diagnozie zostaje wydana w czasie 30 dni od ostatniego badania.

 

DYSLEKSJA ROZWOJOWA

Częstym problemem, z którym zgłaszane są do poradni dzieci to dysleksja rozwojowa. Dysleksja objawia się specyficznymi  trudnościami w nauce czytania i pisania (pomimo inteligencji na poziomie przynajmniej przeciętnym). Powyższe trudności spowodowane są zaburzeniami w pracy receptorów wzrokowych i/lub słuchowych. Najczęściej dysleksja przybiera formę dysortografii polegającej na posiadaniu specyficznych trudności w pisaniu, przejawiających  się popełnianiem różnego typu błędów, w tym ortograficznych, mimo znajomości zasad poprawnej pisowni lecz może także współwystępować wraz z dysgrafią przejawiającą się   zniekształceniem strony graficznej pisma – brzydkie, niekaligraficzne pismo oraz  specyficznymi trudnościami w czytaniu, polegającymi np. na zniekształcaniu czytanych słów.

Istotne jest wczesne rozpoznawanie (na poziomie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej) i diagnozowanie symptomów zagrożenia dysleksją oraz wdrożenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w poradni lub placówce edukacyjnej (szkoła, przedszkole) skierowanej na usprawnianie obniżonych funkcji. Specjalistyczna i systematyczna praca ma na celu ukierunkowanie rozwoju dziecka, tak by w przyszłości zminimalizować lub wyeliminować przyczyny niepowodzeń szkolnych.

Dziecko mające specyficzne trudności w nauce czytania i pisania przeżywa liczne frustracje z powodu ciągłych niepowodzeń szkolnych, dlatego należy otoczyć je dodatkowym wsparciem polegającym na wydaniu stosownej opinii – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 poz. 1487). Opinia ta określa jakie są zalecane formy i metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikające z dostosowania jej do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Ma to na celu stworzenie dziecku możliwości osiągnięcia sukcesu, co jest niezbędne do podtrzymania motywacji do dalszej nauki.

Ostateczna diagnoza dysleksji następuje po uprzednio wykonanym, co najmniej jednym badaniu diagnostycznym (psychologiczno-pedagogicznym), stwierdzającym występowanie ryzyka dysleksji. Zazwyczaj pierwsze badanie tego typu wykonane zostaje, gdy uczeń uczęszcza do klasy III szkoły podstawowej. Po wydaniu stosownej opinii z określonymi zaleceniami do pracy (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), w razie konieczności, po upływie przynajmniej dwóch lat, następuje kolejna pełna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna. Jeżeli trudności szkolne się utrzymują, wyniki badań wskazują na obniżenie funkcji analizatorów, istnieje dokumentacja pracy terapeutycznej, a dziecko jest uczniem przynajmniej piątej klasy szkoły podstawowej, wydawana zostaje opinia stwierdzająca dysleksję rozwojową, a dokument ten jest obowiązujący do końca edukacji ucznia i zapewnia mu dostosowanie form i metod pracy do jego psychofizycznych możliwości na lekcjach oraz na sprawdzianach i egzaminach. Aby powyższy dokument obejmował pomocą na sprawdzianie ucznia klasy VI szkoły podstawowej, musi być wydany do końca września roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.

Badanie diagnostyczne dysleksji rozwojowej składa się z dwóch wizyt – badania psychologicznego oraz pedagogicznego. Każde ze spotkań wraz z wywiadem z rodzicem oraz omówieniem wyników po badaniu, trwa około 2,5 godzin zegarowych. Dla diagnostów z poradni pomocne będzie dostarczenie opinii ze szkoły, która wskaże największe obszary problemów. Prosimy także o przynoszenie zeszytów od języka polskiego na badanie pedagogiczne. Czas oczekiwania na badanie wynosi od 1 do 2 miesięcy. Opinia po dokonanej diagnozie zostaje wydana w czasie 30 dni od ostatniego badania.

Do czasu ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej, rodzic może zgłosić swoje dziecko na badania pod kątem dysleksji bez ingerencji szkoły. Jeśli istnienie podejrzenie występowania dysleksji rozwojowej u uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych, którzy wcześniej nie byli badani w poradni psychologiczno-pedagogicznej, konieczne jest skierowanie ze szkoły wraz z podpisem dyrektora.

Techniki efektywnego uczenia się

Posted by Izabela Stępień on 5 czerwca 2013
Posted in Techniki skutecznego uczenia się 

Nazwa oferty

Techniki efektywnego uczenia się

Opis oferty

Zajęcia indywidualne, na których uczeń: diagnozuje swój styl uczenia się, poznaje czynniki i zasady warunkujące skuteczne uczenie się, poznaje różne mnemotechniki i ma możliwość przećwiczenia ich.

Adresat

– uczniowie II, III i IV etapu edukacyjnego

– nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy

Czas trwania

2 godziny

Przeciętny czas oczekiwania na wizytę

koło miesiąca

Osoby prowadzące zajęcia

1. Izabela Stępień – psycholog

16.00-18.00 poniedziałki – po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie z osobą prowadzącą zajęcia (zakładka: Kontakt)

2. Agata Klimowska-Sobolewska – pedagog

 13.00 – 17.00 poniedziałki

3. Grażyna Pryca – psycholog

 12.00 – 16.00 czwartki

Miejsce realizacji oferty

PPP w Pabianicach

Dodatkowe informacje

W zajęciach ma możliwość uczestniczyć rodzic dziecka (uczestniczy w nich, wykonuje zadania) – zapoznaje się z technikami uczenia.

Pracujemy na materiale „szkolnym” ucznia – koniecznie uczeń powinien mieć z sobą książkę i zeszyt z wybranego przedmiotu (j. polski, przyroda, historia lub inne po uprzednim ustaleniu z osobą prowadzącą).

Inne warianty oferty

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć grupowych (małe grupy – do 12 osób) dla osób zainteresowanych (uczniowie, nauczyciele) poza Poradnią – wymaga to wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego lub osobistego terminu i programu zajęć.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują jednak, że najskuteczniejszą formą są w tym przypadku zajęcia indywidualne.

Untitled Post

Posted by Izabela Stępień on 31 maja 2013
Posted in Współpraca 

PPP Pabianice – przydział placówek w roku szkolnym 2012/2013

 

 

 

 

Placówki

Liczebność

Kudanowska Dwa

Gutkowska

Karolina

Morawska

Agnieszka

Stępień

Małgorzata

Kamoda Urszula

Klimowska-

Sobolewska

Agata

Stacherek-

Malenta

Gabriela

Dominiak Dominika

1.

PM 2

100

 

 

 

PM 2

 

 

 

 

2.

PM 3

100

 

PM 3

 

 

 

 

 

 

3.

PM 4

286

 

 

 

PM 4

 

 

 

 

4.

PM 5

100

 

PM 5

 

 

 

 

 

 

5.

PM 6

100

PM 6

 

 

 

 

 

 

 

6.

PM 8

73

 

PM 8

 

 

 

 

 

 

7.

PM 10

103

PM 10

 

 

 

 

 

 

 

8.

PM 11

150

 

 

 

PM 11

 

 

 

 

9.

PM 12

100

PM 12

 

 

 

 

 

 

 

10.

PM 13

225

 

 

PM 13

 

 

 

 

 

11.

PM 14

150

 

 

PM 14

 

 

 

 

 

12.

PM 15

100

 

 

 

PM 15

 

 

 

 

13.

PM 16

138

 

 

PM 16

 

 

 

 

 

14.

P Dobroń

50

 

P Dobroń

 

 

 

 

 

 

15.

P Widzew

50

P Widzew

 

 

 

 

 

 

 

16.

P Karmelitanki

77

P Karmel.

 

 

 

 

 

 

 

17.

P Moniuszki

50

P Mon.

 

 

 

 

 

 

 

1.

P+SP Dłutów

304

P/SP Dłut.

 

 

 

 

 

 

 

2.

P+SP Petrykozy

137

 

 

 

 

P/SP Pet.

 

 

 

3.

P+SP Żytowice

92

 

P/SP Zyt

 

 

 

 

 

 

4.

P+SP Pawlikow.

98

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

P+SP Bychlew

191

 

 

 

 

P/SP By.

 

 

 

1.

Z Sz nr 5

173

 

 

Z Sz nr 5

 

 

 

 

 

1.

SP 1

241

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

SP 3

805

 

 

 

 

 

 

SP 3

 

3.

SP 5

392

 

 

 

 

 

 

 

SP 5

4.

SP 8

238

 

 

 

 

 

 

 

SP 8

5.

SP 9

283

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SP 13

399

 

 

 

 

SP 13

 

 

 

7.

SP 14

519

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

SP 17

460

 

 

 

 

SP 17

 

 

 

9.

SP Ksawerów

275

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

SP Piątkowisko

61

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

SP Mogilno

125

 

 

 

 

SP Mogil.

 

 

 

12.

SP Wola Zaradz.

126

 

 

 

SP Wola Z.

 

 

 

 

13.

SP Dobroń

225

 

 

 

 

 

 

SP Dob.

 

14.

SP Chechło

125

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

G nr 1

580

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

G nr 2

404

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

G nr 3

811

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

G Heureka

24

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

G a` Paulo

112

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

G Dłutów

141

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

G Piątkowisko

262

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

G Ksawerów

277

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

G Pr Ksawerów

100

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

G Dobroń

275

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

I LO

437

 

 

 

 

 

I LO

 

 

2.

II LO

475

 

 

 

 

 

II LO

 

 

3.

ZSz nr 1

499

 

 

 

 

 

ZSz nr 1

 

 

4.

ZSz nr 2

653

 

 

 

 

 

ZSz nr 2

 

 

5.

ZSz nr 3

451

 

 

 

 

 

ZSz nr 3

 

 

6.

LO a` Paulo

35

 

 

 

 

 

LO a` P.

 

 

7.

LO Heureka

23

 

 

 

 

 

LO Heu.

 

 

8.

LO Pr Ksawerów

105

 

 

 

 

 

LO Pr Ks.

 

 

9.

ZSz Rolniczych

350

 

 

 

 

 

ZSz Rol.

 

 

10.

ZSz Nr 6

88

 

 

 

 

 

ZSz Nr 6

 

 

11.

LO Dobroń

60

 

 

 

 

 

LO Dob.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPP Pabianice – przydział placówek w roku szkolnym 2012/2013

 

 

 

 

Placówki

Liczebność

Jankowska

Urszula

Madej

Agnieszka

Pryca

Grażyna

Stępień

Izabela

1.

PM 2

100

 

 

 

 

2.

PM 3

100

 

 

 

 

3.

PM 4

286

 

 

 

 

4.

PM 5

100

 

 

 

 

5.

PM 6

100

 

 

 

 

6.

PM 8

73

 

 

 

 

7.

PM 10

103

 

 

 

 

8.

PM 11

150

 

 

 

 

9.

PM 12

100

 

 

 

 

10.

PM 13

225

 

 

 

 

11.

PM 14

150

 

 

 

 

12.

PM 15

100

 

 

 

 

13.

PM 16

138

 

 

 

 

14.

P Dobroń

50

 

 

 

 

15.

P Widzew

50

 

 

 

 

16.

P Karmelitanki

77

 

 

 

 

17.

P Moniuszki

50

 

 

 

 

1.

P+SP Dłutów

304

 

 

 

 

2.

P+SP Petrykozy

137

 

 

 

 

3.

P+SP Żydowice

92

 

 

 

 

4.

P+SP Pawlikow.

98

P/SP Paw.

 

 

 

5.

P+SP Bychlew

191

 

 

 

 

1.

Z Sz nr 5

173

 

 

 

 

1.

SP 1

241

 

 

SP 1

 

2.

SP 3

805

 

 

 

 

3.

SP 5

392

 

 

 

 

4.

SP 8

238

 

 

 

 

5.

SP 9

283

SP 9

 

 

 

6.

SP 13

399

 

 

 

 

7.

SP 14

519

 

SP 14

 

 

8.

SP 17

460

 

 

 

 

9.

SP Ksawerów

275

 

 

 

SP Ksaw.

10.

SP Piątkowisko

61

 

SP Piąt.

 

 

11.

SP Mogilno

125

 

 

 

 

12.

SP Wola Zaradz.

126

 

 

 

 

13.

SP Dobroń

225

 

 

 

 

14.

SP Chechło

125

SP Chech.

 

 

 

1.

G nr 1

580

 

 

G nr 1

 

2.

G nr 2

404

 

G nr 2

 

 

3.

G nr 3

811

G nr 3

 

 

 

4.

G Heureka

24

G Heu.

 

 

 

5.

G a` Paulo

112

 

 

G a` P.

 

6.

G Dłutów

141

G Dłutów

 

 

 

7.

G Piątkowisko

262

 

G Piąt.

 

 

8.

G Ksawerów

277

 

 

G Ksaw.

 

9.

G Pr Ksawerów

100

 

 

G Pr Ks.

 

10.

G Dobroń

275

 

 

 

G Dobroń

1.

I LO

437

 

 

 

 

2.

II LO

475

 

 

 

 

3.

ZSz nr 1

499

 

 

 

 

4.

ZSz nr 2

653

 

 

 

 

5.

ZSz nr 3

451

 

 

 

 

6.

LO a` Paulo

35

 

 

 

 

7.

LO Heureka

23

 

 

 

 

8.

LO Pr Ksawerów

105

 

 

 

 

9.

ZSz Rolniczych

350

 

 

 

 

10.

ZSz Nr 6

88

 

 

 

 

11.

LO Dobroń

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Post

Posted by Izabela Stępień on 31 maja 2013
Posted in Misja 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PABIANICACH


 

 

 

Wizja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach

Nasza Poradnia jest placówką ogólnodostępną. Oferujemy naszym pacjentom wszechstronną pomoc w rozwiązywaniu problemów, ułatwiamy samopoznanie, wspieramy ich rozwój w dążeniu do samorealizacji. Pomagamy sprostać wymaganiom współczesnej rzeczywistości.

Misja Naszej Poradni

Misją pracowników placówki jest dążenie do profesjonalnego realizowania działań poradni, działań zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, oraz dążenie do głębszego rozpoznawania zmieniających się potrzeb środowiska i udzielania pomocy adekwatnej do tych potrzeb oraz do oczekiwań naszych pacjentów.

Dążymy do realizacji wysokich standardów w zakresie orzekania, opiniowania i pozostałych działań związanych z pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Dążymy do objęcia pomocą jak największej grupy osób potrzebujących naszej pomocy, obejmując pomocą dzieci od najmłodszych lat życia.

Zwiększamy efektywność podejmowanych działań poprzez nieustanne doskonalenie własnych umiejętności. Zwiększamy zakres oddziaływań w odpowiedzi na coraz to nowe wyzwania związane ze zmianami społecznymi współczesnej cywilizacji.  

 

Lp.

OBSZAR DZIAŁANIA

ZADANIA

PRZEWIDYWANIE KORZYŚCI/UWAGI

1

DIAGNOZA

OPINIOWANIE

 

1.Diagnozowanie poziomu rozwoju,    potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży poprzez:

– diagnozę psychologiczną

– diagnozę pedagoiczną

– diagnozę logopedyczną

– diagnozę wielospecjalistyczną

 

2. Opiniowanie w sprawach regulowanych przez aktualnie obowiązujące prawo oświatowe dotyczące funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Zebranie wszechstronnych informacji dotyczących funkcjonowania dziecka i przyczyn występujących problemów.

Możliwość skonstruowania szerszego spektrum postdiagnostycznych wskazówek do pracy.

 

Kompleksowe podejście do problemów dziecka.

Współtworzenie planów działań wspierającyh oraz IPETów w zespołach tworzonych przez placówki oświatowe.

2.

ORZECZNICTWO

1. Powoływanie i funkcjonowanie zespołów orzekających na terenie Poradni (w zależności od potrzeb).

2.  Wydawanie orzeczeń w                                                    sprawach:

– kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

– o potrzebie indywidualnego   obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

– o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

– orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu znacznym i głębokim

– opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełno-sprawności do podjęcia nauki w szkole

Tworzenie i wdrażanie standardów związanych z procedurą prawno-administracyjną wydawania orzeczeń.

Stałe aktualizowanie wiedzy na temat procedury orzeczniczej.

Poszerzanie wiedzy na temat różnych problemów zdrowotnych i związanych z nimi ograniczeń.

Formułowanie precyzyjnych zaleceń adekwatnych do stanu zdrowia dziecka.

Podnoszenie jakości wydawanych orzeczeń poprzez konsultacje między specjalistami wewnątrz i spoza placówki.

3.

TERAPIA INDYWIDUALNA

1. Terapia psychologiczna

trudności w relacjach rówieśniczych, zaburzeniach lękowych, depresji, PTSD, nadpobudliwości psychoruchowej, problemów okresu adolescencji, zaburzeń rozwojowych (w tym całościowych zaburzeń rozwoju), problemy w relacjach rodzinnych, terapia psychologiczna małych dzieci.

 

 

 

2. Terapia pedagogiczna

dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (ogólnorozwijająca), dzieci z grupy ryzyka dysleksji i z dysleksją.

 

 

 

 

3. Terapia logopedyczna –

zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień rozwojowych, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, wspomaganie kanału komunikacji werbalnej.

Rozszerzanie kompetencji rodzica (w tym kompetencji wychowawczych) w relacji z dzieckiem.

Wczesna interwencja/pomoc w problemach psychologicznych (rozpoznawanie zaburzeń i możliwość objęcia terapią).

Obserwuje się wzrost zapotrzebowania na usługi terapeutyczne w zakresie terapii psychologicznej.  

 

Wyposażenie rodziców w kompetencje i materiały dydaktyczne ukierunkowane na wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem.

Obserwuje się wzrost zapotrzebowania na usługi terapeutyczne w zakresie terapii pedagogicznej.

 

Usprawnienie kompetencji językowych podnosi funkcjonowanie w zakresie sfery poznawczej, społecznej i emocjonalnej.

4.

TERAPIA GRUPOWA

1. Grupowa terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z diagnozą specyficznych trudności

w uczeniu się.

Wyposażenie dzieci i młodzieży oraz rodziców w kompetencje i materiały dydaktyczne ukierunkowane na wzbogacenie warsztatu pracy, w tym warsztatu pracy z dzieckiem.

Możliwe jest objęcie terapią pedagogiczną większej liczby dzieci.

5.

GRUPY WSPARCIA

1. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz sprawiających trudności wychowawcze.

Dostęp do pomocy psychologicznej w zależności od indwidualnych potrzeb rodzica.

6.

INTERWENCJE KRYZYSOWE

1. Inerwencja kryzysowa

Uaktywnianie procesów pomocowych w wielu obszarach.

Natychmiastowa pomoc w obliczu potrzeb klienta Poradni.

7.

ORIENTACJA I DORADZTWO ZAWODOWE

1.Doradztwo edukacycjno-zawodowe uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2 . Doradztwo w zakresie wyboru szkół dla osób z niepełnospraw- nością oraz osób z problemami zdrowotnymi.

3. Porady iundywidualne dotyczące określenia preferencji zawodowych, wyboru dalszej drogi kształcenia poprzez pozyskanie informacji o szkołach, sposobach kształcenia i rynku pracy.

4. Zajęcia warsztatowe w zakresie określania preferencji zawodowych dla uczniów gimnzjum.

Przy dynamicznie zmieniającym się rynku pracy udzielanie młodzieży wsparcia w dokonywaniu optymalnych wyborów w zakresie ścieżki zawodowej.

8.

PROFILAKTYKA

1. Przesiewowe badania mowy.

2. Przesiewowe badania wzroku.

3. Przesiewowe badania słuchu.

4. Zajęcia profilaktyczne w zakresie  edukacji seksualnej, zaburzeń odżywiania  i uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze, komputer, tv).

5. Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży usprawniające proces uczenia się.

6. Spotkania psychoedukacyjne dla  rodziców, wychowawców i nauczycieli, pedagogów szkolnych , dyrektorów szkół.

Umożliwienie wczesnej diagnozy w zakresie zaburzeń narządów zmysłu.

 

Szerzenie zdrowego trybu życia poprzez uświadomienie zagrożeń i konsekwencji uzależnień.

 

 

Poszerzanie wiedzy szerokiej grupy odbiorców i angażowanie placówek do współpracy w tym zakresie.

 

9.

PORADNICTWO

1. Porady bez badań – porady logopedyczne, psychologiczne i inne.

Szybki dostęp do poradnictwa, możliwość zareagowania adekwatnego do zgłaszanej sytuacji.

10

KONSULTACJE

1. Działania interdyscyplinarne w obrębie placówki i poza placówką.

Ujednolicenie oddziaływań diagnostyczno –terapeutycznych.

Wieloaspektowość diagnozy służy  tworzeniu optymalnych planów pomocowych.

11.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI

1.Współpraca z insytucjami oświatowymi

2. Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki i Integracji Społecznej.

3. Współpraca z sądami i prokuraturą.

12.

DZIAŁANOŚĆ INFORMACYJNA

1. Organizacja Dnia Dysleksji w Poradni.

2. Prowadzenie strony internetowej Poradni.

3. Współpraca z mediami

(TV, prasa)

Szerzenie wiedzy.

Wyposażanie rodziców w informacje gdzie i w jaki sposób mogą szukać pomocy.

Udostępnianie druków wniosków.

Umożliwianie uzyskania wstępnych informacji i odpowiedzi na pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Pabianice, dn. 29.06.2011 roku

Untitled Post

Posted by Izabela Stępień on 31 maja 2013
Posted in Treningi, warsztaty, prelekcje, wykłady 

 

 

Tematyka

 

 

Adresat

 

Osoba prowadząca

1. 

Rozwój psychiczny dziecka w wieku przedszkolnym

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Małgorzata Stępień

psycholog

2. 

Jak być dobrym rodzicem? – style wychowania

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Małgorzata Stępień

psycholog

3. 

Zaburzenia rozwojowe i ich związek z rozwojem mowy dziecka

rodzice

Agnieszka Sobczak

 logopeda

4. 

Wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

rodzice

Agnieszka Sobczak

logopeda

5. 

Dysleksja: przyczyny, objawy, terapia

rodzice

Gabriela Stacherek-Malenta

pedagog

6. 

Pozaintelektualne determinanty powodzenia szkolnego uczniów

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Urszula Jankowska

psycholog

7. 

Jak troszczyć się o dziecko, aby dało sobie radę w życiu?

rodzice dzieci z I etapu edukacyjnego

Ewa Kudanowska

psycholog

8. 

Ryzyko dysleksji

nauczyciele uczniów klas „0”           oraz I – III

Urszula Kamoda

Pedagog

9. 

Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)

dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania klas I – III

Urszula Kamoda

pedagog

10.    

Nikotynizm – zapobieganie

uczniowie szkół podstawowych klas V, VI oraz uczniowie gimnazjum klas I-III

Urszula Kamoda

pedagog

11.    

Jak zapamiętać? (metody skutecznego uczenia się)

uczniowie gimnazjum

Agata Klimowska-Sobolewska

pedagog

12.    

Jak przeciwdziałać uzależnieniu się dziecka od komputera?

rodzice uczniów 5-6 latków oraz          kl. I-III szkoły podstawowej

Agnieszka Morawska

psycholog

13.    

System orzecznictwa w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego

rady pedagogiczne

Agnieszka Morawska

psycholog

14.    

Rozwój psychoseksualny – mity i fakty

rodzice uczniów wszystkich etapów edukacyjnych

Karolina Gutkowska

psycholog

15.    

Gotowość szkolna

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Karolina Gutkowska

psycholog

16.    

Kontroluj zachowanie swojego dziecka

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Karolina Gutkowska

psycholog

17.    

Praca z dzieckiem nadpobudliwym

nauczyciele

Agnieszka Madej

psycholog

18.    

Wczesne wspomaganie rozwoju mowy – profilaktyka logopedyczna

nauczyciele, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Beata Fijołek

logopeda

19.    

Moje dziecko zaczęło się jąkać – profilaktyka niepłynności mowy

nauczyciele, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Beata Fijołek

logopeda